رفع مسئولیت

بدین وسیله اعلام می دارد هیچ یک از مطالب این رسانه (بلاگ) نظرات و دیدگاه های رسمی مجموعه آی هوش را ارائه نمی نماید.